Algemene voorwaarden Zambala

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website.
Zambala is een handelsmerk van Epica bv, Rigelstraat 1, 34 70 Kortenaken (Belgie).

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website Zambala van de bv Epica met ondernemingsnummer BE 0439.130.183 en maatschappelijke zetel te 3470 Kortenaken, Rigelstraat 1 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop Zambala wordt geplaatst via https://webshop.zambala.be.

De website van Zambala werd gecreëerd en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwame personen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Zambala zijn vrijblijvend en Zambala behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zambala. Zambala is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zambala dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het weigeren van een bestelling is uitsluitend toegestaan onder opgave van een geldige reden.

Herroepingsrecht

U hebt het recht door Zambala geleverde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren (voldoende gefrankeerd bij postzending) in originele verpakking en in ongebruikte staat, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en zonder opgave van reden. Hiervoor dient u het Zambala Herroepingsformulier in te vullen en te verzenden via:

e-mail: algemeen@zambala.be

post:
Zambala (Epica bv)
Rigelstraat 1
3470 Kortenaken
België

Indien de producten ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Zambala de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retoursontvangst of vanaf het moment dat de klant kan bewijzen dat de producten retour zijn gestuurd

Wanneer de door Zambala afgeleverde producten niet binnen de termijn van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

Van het retourrecht zijn uitgesloten op maat gemaakte producten of grote bestellingen waar wij de artikelen moeten op bestelling in productie laten gaan.

De kosten voor retourzending van producten is voor de rekening van de klant. Bij retourzendingen raden wij de klant altijd aan een verzendbewijs te vragen.

Bezorging

De door Zambala opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Indien niet binnen 30 dagen na gestelde levertijd geleverd kan worden, dan wordt u hierover geïnformeerd en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. De levering van de producten geschiedt op het moment van in ontvangst nemen door (of namens) de consument.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen en met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Indien vervoer-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden aangeboden op onze webshop. De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zambala in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zambala gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zambala kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Zambala respecteert en beschermt uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Zambala beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Zambala verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. Zambala zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, zijn uitsluitend onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

©2016 Zambala – Rigelstraat 1, 3470 Kortenaken België met ondernemingsnummer 0439.130.183 – Alle rechten voorbehouden